O czasopiśmie

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.

W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Redakcja pragnie zwrócić uwagę na istotne publikacje poświęcone integracji europejskiej pojawiające się na rynku wydawniczym.

Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.

Z przyjemnością informujemy, że „Rocznik Integracji Europejskiej” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma tekstu naukowego autorzy uzyskają 11 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus. Pełne wersje artykułów publikowanych na łamach czasopisma dostępne są na platformie PRESSTO, w repozytorium AMUR oraz w bazie referencyjnej CEEOL.

W czerwcu 2015 roku czasopismo zostało włączone na listę ERIH Plus.

Wersja pierwotna czasopisma jest papierowa.

Elektroniczny system zgłaszania artykułów

Informujemy, że Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej korzysta z tradycyjnego i elektronicznego systemu zgłaszania manuskryptów. Autorów zachęcamy do zgłaszania artykułów tradycyjnie drogą mailową lub za pośrednictwem platformy PRESSTO.

Debiut naukowy

Rocznik Integracji Europejskiej umożliwia publikację tekstów osobom rozpoczynającym ścieżkę kariery naukowej, nie posiadającym tytułu naukowego doktora.