Rocznik Integracji Europejskiej

O czasopiśmie

Rocznik Integracji Europejskiej jest wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, historia integracji, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.

W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Redakcja pragnie zwrócić uwagę na istotne publikacje poświęcone integracji europejskiej pojawiające się na rynku wydawniczym.

Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. 

Wydawca Rocznika Integracji Europejskiej: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZAPROSZENIE
DO WSPÓŁPRACY

Kolegium redakcyjne czasopisma naukowego „Rocznik Integracji Europejskiej” ISSN 1899-6256 zaprasza do współpracy i składania artykułów naukowych, recenzji i omówień dotyczących następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, historia integracji, społeczeństwo oraz kultura.

Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus. Pełne wersje artykułów publikowanych na łamach czasopisma dostępne są na platformie PRESSTO, w repozytorium AMUR oraz w bazie referencyjnej CEEOL, BazHum, CEJSH, PBN Pol-Index, EBSCO, World Cat. Jesteśmy również indeksowani w bazie DOAJ.

W czerwcu 2015 roku czasopismo zostało włączone na listę ERIH Plus.

Rocznik Integracji Europejskiej (ISSN: 1899-6256) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021 na 100 punktów. Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021.

Z przyjemnością informujemy, że "Rocznik Integracji Europejskiej" został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma tekstu naukowego autorzy uzyskają 40 punktów.

POLITYKA OPEN ACCESS

Polityka Open Access przyjęta przez czasopismo naukowe “Rocznik Integracji Europejskiej” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki. Z tego powodu czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” zdecydowało się na zastosowanie najlepszych praktyk i standardów w otwartym dostępie zgodnie z zasadami DOAJ. POLITYKA OPEN ACCESS

Licencja CC BY 4.0

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Otrzymane dofinansowania

01.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 4. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018

02.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 4. Zwiększenie liczby recenzentów zagranicznych czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej").
Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019

03.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 260/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r.
Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020

04.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0137/2021/1. Realizacja projektu obejmuje lata 2022 i 2023.

Elektroniczny system zgłaszania artykułów

Informujemy, że Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej korzysta z tradycyjnego i elektronicznego systemu zgłaszania manuskryptów. Autorów zachęcamy do zgłaszania artykułów tradycyjnie drogą mailową lub za pośrednictwem platformy PRESSTO.

Komunikat

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską w dziedzinie nauki i techniki, oraz kierując się rekomendacją Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, redakcja czasopisma Przegląd Politologiczny podjęła decyzję o zawieszeniu kontaktów naukowych z naukowcami afiliowanymi w Federacji Rosyjskiej. Niniejsza decyzja oznacza zawieszenie aktywności naukowców z FR:

  • jako członków rady programowej czasopisma,
  • jako recenzentów w czasopiśmie,
  • jako autorów zgłaszających teksty naukowe do publikacji w czasopiśmie.

O wydawnictwie
Wydziału Nauk
politycznych
i dziennikarstwa

Każdego roku Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa publikuje od kilkunastu do kilkudziesięciu publikacji książkowych. Książki i czasopisma naukowe zamawiać można za pośrednictwem poczty elektronicznej.