Dla autorów

Zaproszenie do współpracy 2023 r.

1. Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej prosi o przesyłanie tekstów za pośrednictwem elektronicznego systemu deponowania tekstów PRESSTO: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie.

Zgłoszenia tekstów przyjmowane są także tradycyjną drogą pocztową i elektroniczną na adres:
dr hab. Agnieszka Bielawska
Sekretarzyni redakcji Rocznika Integracji Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

e-mail: agnieszka.bielawska@amu.edu.pl
Materiały do druku należy nadesłać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie) oraz na płycie CD.

2.    Do teksu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień i tytuł naukowy
c. Reprezentowana instytucja naukowa
d. Dokładny adres, numer telefonu, mail
e. Informację biograficzną w języku polskim (150-200 znaków)
f. Oświadczenie
g. numer ORCID
h. abstrakt w języku polskim i angielskim, który nie powinien przekroczyć 1 strony maszynopisu.

3. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów.
4. Teksty do kolejnego numeru rocznika prosimy składać do 31 lipca.

5. Czasopismo “Rocznik Integracji Europejskiej” przyjmuje jedynie zgłoszenia tekstów oryginalnych, które nie były wcześniej publikowane i nie zostały zgłoszone do publikacji w innych czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych.

6. Do kolejnego numeru czasopisma przyjęte będą artykuły, które spełniają następujące kryteria bazowe:
a. zgodność podjętej tematyki z celem i profilem czasopisma;
b. wysoka wartość merytoryczna rozważań;
c. właściwa struktura tekstu (standaryzacja IMRaD);
d. w przypadku artykułu: jasne sformułowanie hipotezy lub pytania badawczego, omówienie założeń metodologicznych, trafny dobór literatury przywoływanej;
e. poprawność stylistyczna i językowa;
f. spełnienie wymogów formalnych i zgodność z zasadami redakcyjnymi zawartymi w wytycznych dla Autorów tekstów;
g. wypełnienie i przesłanie wraz z tekstem podpisanego oświadczenia o prawach autorskich w wersji papierowej czasopisma i w wersji elektronicznej, a także deklaracje ghostwriting i guest authorship.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

CZAS PROCEDOWANIA ARTYKUŁÓW
Staramy się, aby Autorzy otrzymali recenzje swoich tekstów do 2 miesięcy od ich przeslania.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.

Redakcja czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” informuje, że dla celów prowadzenia działalności wydawniczej, zbiera i przetwarza dane osobowe Autorów, których teksty zostały zaakceptowane do publikacji. Podstawa prawna: art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.