10/2016

SPIS TREŚCI Nr 10/2016

Strona tytułowa i redakcyjna

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ZBIGNIEW D. CZACHÓR
Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju.
Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymian

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE
Vehicle for modernization in trouble. How the eurozone crisis have changed
cohesion policy

RAFAŁ RIEDEL
Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską

JÓZEF FISZER
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II

TOMASZ R. SZYMCZYŃSKI
Brexit a wyzwania identy kacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej
z perspektywy hermeneutycznej

ERHARD CZIOMER
Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją
i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku

AGNIESZKA BIELAWSKA
Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015

BEATA MOLO
Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech

BOGDAN KOSZEL
Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016)

ANNA PATEREK
Przezwyciężenie kryzysu uchodźczego w UE z punktu widzenia niemieckiej polityki rozwojowej

MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
Królestwo Belgii wobec kryzysu imigracyjnego (2015–2016)

MAREK REWIZORSKI
Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej

AGNIESZKA STĘPIŃSKA
1The politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency

ADAM JASKULSKI
Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski

PIOTR BURGOŃSKI
Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego
i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015

ANDRZEJ PODRAZA
Integracja europejska a rede nicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych:
przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa
w latach 1945–1948

ALEKSANDRA KRUK
Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie
światowej

EWA CIEŚLIK
Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości
w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej

MARCIN PIECHOCKI
Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku

ADAM BARABASZ
PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)

OLGA BARBURSKA
Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach
międzynarodowych jako soft power

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej
wobec państw Azji Centralnej po roku 2012

RADOSŁAW FIEDLER
Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty

AGNIESZKA NITSZKE
W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

LUIZA WOJNICZ
Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

FILIP KACZMAREK
Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego

MONIKA SZYNOL
Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia
procesu akcesyjnego

MARTA GÖTZ, BARBARA JANKOWSKA
Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI

ANDREY KINYAKIN
The Eurasian Economic Union: between co-existence, confrontation and cooperation
with the EU

ARTSIOM TKACHUK
Common Commercial Policy of the European Union and its signi cance to the world
trade. Transatlantic Trade and Investment Partnership case stud

MATHIAS DORNFELDT, IGOR KOROBOW
Kooperation statt Konfrontation: Trilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland,
Norwegen und der Russischen Föderation bei der Förderung fossiler Ener gieträger im Hohen Norden Europas

OCENY I OMÓWIENIA

Marek Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania (ANNA RATAJCZAK)
Hans-Gert Pöttering, Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga (ALEKSANDRA KRUK)
Jan Galster, Anna Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka (MARTA WITKOWSKA)

Autorzy tekstów