8/2014

SPIS TREŚCI Nr 8/2014

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

HELMUT MATTHES
Eurokrise ohne Ende – Was nun?

ZBIGNIEW CZACHÓR
Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019

JANUSZ J. WĘC
Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania

JUSTYNA ZAJĄC
Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej

BOGDAN KOSZEL
The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru

ANDRZEJ CIUPIŃSKI
Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych

IRMA SŁOMCZYŃSKA
Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

PAWEŁ TURCZYŃSKI
Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski

PIOTR KALKA
Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej

AGNIESZKA STĘPIŃSKA
Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej

ARTUR STASZCZYK
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony rozszerzonej UE

MIKOŁAJ J. TOMASZYK
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej

PIOTR TOSIEK
Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejoecie w badaniach integracji europejskiej

MATERIAŁY – PRZEGLĄDY – KOMENTARZE

ADAM JASKULSKI
Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępnooeci dla obywateli UE

EWA KOCIŃSKA
Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa 2020” w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Analiza politologiczno-instytucjonalna

WOJCIECH STANKIEWICZ
Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Strategia i wyzwania

LUIZA WOJNICZ
Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga

MICHAŁ M. KOSMAN
Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty

PIOTR KUBIAK
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech (25.05.2014) – analiza i następstwa

ADAM BARABASZ
The Polish elections to the European Parliament in 2014 as shown in the Polish press

MARTA WITKOWSKA
Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywnooeci i skutecznooeci oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego

URSZULA KURCEWICZ
The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective

IGOR KSENICZ
Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego

LUDMIŁA NIKITINA
Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union

MARCIN KUŹBA
Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec

OCENY I OMÓWIENIA

Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej (Aniela DYLUS)

Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona
Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka,
Marcin Tarnowski, Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwooeci integracji
regionalnych i globalnych (Joanna JANCZ)

Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów,
pod red. Tomasza Grzegorza Grossa (Anna WESOŁOWSKA)

Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
(Bogdan KOSZEL)


Autorzy tekstów, Instrukcje dla autorów, Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” w roku 2013