3/2009

Strona tytułowa i redakcyjna, spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

MACIEJ WALKOWSKI
Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce

JACEK SOBCZAK
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej.

JANUSZ J. WĘC

Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej  przewidywana w traktacie lizbońskim

KRZYSZTOF MALINOWSKI
Czy możliwa jest europejska kultura strategiczna? Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa  (Niemcy, Francja, Wielka Brytania)

BOGDAN KOSZEL
Europejski kontekst stosunków polsko-niemieckich w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007-2009).

MICHAŁ M. KOSMAN
Wschodni wymiar polityki zagranicznej UE w okresie prezydencji niemieckiej 2007 roku

JOANNA CIESLIŃSKA

Partnerstwo Wschodnie – miejsce wymiaru wschodniego w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa UE

JOANNA  CIESIELSKA-KLIKOWSKA

Francja i Niemcy w procesie powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej.

MATERIAŁY-PRZEGLĄDY-KOMENTARZE

Przemysław OSIEWICZ
Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych

ZBIGNIEW CZACHÓR
Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej

OLENA LUGINA
O krok bliżej do Unii – Nowa Umowa Stowarzyszeniowa między Ukrainą a UE

MONIKA WIDOMSKA

Program Phare w Rumunii.

JANUSZ SOLAK

Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn

TOMASZ HOFFMANN

Kontrowersje wokół Traktatu Lizbońskiego

MIKOŁAJ J.TOMASZYK
Proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii

TADEUSZ MILUSKI
Problemy ludnościowe na Litwie, Łotwie i w Estonii na tle krajów Unii Europejskiej

KRZYSZTOF SENGER
Zewnętrzna polityka rozwoju Unii Europejskiej

MAREK  KAŹMIERCZAK

Bunt mas w zjednoczonej Europie

ALEKSANDRA KRUK
Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim

KSENIA KAKAREKO
Prawo do informacji w systemie prawa unijnego

ADAM BARABASZ

Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

DOKUMENTY UNIJNE

Dok.1. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 18-19 czerwca 2009. Konkluzje prezydencji czeskiej

Dok.2. Program prac  prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej 1 lipca-31 grudnia 2009 r.

Dok.3. Przemówienie inauguracyjne nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na otwarcie sesji plenarnej PE 15 września 2009 r. w Strasburgu

OCENY I OMÓWIENIA

Agnieszka Bielawska, Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską,
(Izabela JANICKA)

„Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej”, praca zbiorowa pod redakcją Mikołaja J. Tomaszyka i Adama Jaskulskiego,
(Marcin PIECHOCKI)

Tomasz Grzegorz Grosse, Europa na rozdrożu (Jan PIOSIK)

Parlament Europejski a sprawa Gazociągu Północnego. Raport Marcina Libickiego. Biała Księga, red. Szymon Szynkowski vel Sęk, Poznań 2009 (Adam Jaskulski)