6/2012

SPIS TREŚCI Nr 6/2012

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ERHARD CROME
Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise?

JOCHEN FRANZKE
Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen fur Europa

ERHARD CZIOMER
Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej w XX wieku

JANUSZ RUSZKOWSKI
Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej

RYSZARD ZIĘBA
International roles of the European Union

ANNA DMITRIEVA
Die EU-Russland-Beziehungen: eine Ausweitung innenpolitischer Interessen?

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI
Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji

BOGDAN KOSZEL

The Polish Presidency ofthe European Union Council: challenges and outcomes

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Przewodniczący Rady Europejskiej – między strategią polityczną a rutyną pracy urzędnika


MATERIAŁY – PRZEGLĄDY – KOMENTARZE

AGNIESZKA BIELAWSKA
Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

JUSTYNA KŁYS
Niemieckie wizje kształtu Unii Europejskiej w okresie rządów Gerharda Schrodera

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008-2012

PAULINA BARAN
Niemiecki model polityki społecznej na tle regulacji Unii Europejskiej

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej

ADAM JASKULSKI
Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego

MAREK REWIZORSKI
Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju

ADAM BARABASZ, MARCIN PIECHOCKI
Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej UE?

WOJCIECH STANKIEWICZ
Rozwój gospodarki Unii Europejskiej – Strategia Lizbońska, a nowy plan „Europa 2020″

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA
Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu finansowego

ALEKSANDRA KRUK
Liberałowie w Parlamencie Europejskim

JAKUB MICHALAK
Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego

MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Protokół brytyjski i Sprawozdania ze stosowania KPP UE

KATARZYNA SMOLIŃSKA, JOANNA JANCZ, AGATA PRZEMIENIECKA, KATARZYNA KUPRIANIEC
Stan poinformowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej

DOKUMENTY UNIJNE

Dok. 1.  Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej

Dok. 2. Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia, 28/29 czerwca 2012 r. Załącznik. Pakt na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia

Dok. 3.  Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej ministrów spraw zagranicznych Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch

OCENY I OMÓWIENIA

  • Jan Muś, Marta Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej (Anna WESOŁOWSKA-MACIEJEWSKA)
  • Anna Paterek, Polityka europejska Niemiec. Debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej (Malwina KSIĘŻNIAKIEWICZ)
  • Donat Jerzy Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach globalizacyjnych (Sylwia CZUBAJ-KUŹMIN)
  • Europa und die Welt 2020. Entwicklungen und Tendenzen, Hrsg. Andreas Marchetti, Louis Clouet (Mikołaj J. TOMASZYK)
  • Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, red. Teresa Łoś-Nowak (Marek REWIZORSKI)
  • Janusz Józef Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009 (Marek ŻUREK)