Dla autorów

1. Materiały do druku należy nadesłać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie) oraz na płycie CD na adres:

dr Beata Przybylska-Maszner
Sekretarz redakcji Rocznika Integracji Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89 a
61-614 Poznań

e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

2.    Do teksu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień i tytuł naukowy
c. Reprezentowana instytucja naukowa
d. Dokładny adres, numer telefonu, mail
e. Informację biograficzną w języku polskim (150-200 znaków)
f. Oświadczenie
3. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów.
4. Do tekstu prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim i angielskim, który nie powinien przekroczyć ½ strony maszynopisu.

5. Teksty do kolejnego numeru rocznika prosimy składać do 30 czerwca.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.