Zaproszenie do współpracy

Kolegium redakcyjne czasopisma naukowego „Rocznik Integracji Europejskiej” ISSN 1899-6256 zaprasza do współpracy i składania artykułów naukowych, recenzji i omówień dotyczących następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, historia integracji, społeczeństwo oraz kultura.

Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika.

Artykuły muszą spełniać następujące kryteria bazowe:

  • zgłoszenie tekstu oryginalnego, który nie był wcześniej publikowany i nie został zgłoszony do publikacji w innych czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych;
  • zgodność podjętej tematyki z celem i profilem czasopisma;
  • wysoka wartość merytoryczna rozważań;
  • właściwa struktura tekstu (standaryzacja IMRaD);
  • w przypadku artykułu: jasne sformułowanie hipotezy lub pytania badawczego, omówienie założeń metodologicznych, trafny dobór literatury przywoływanej;
  • poprawność stylistyczna i językowa;
  • spełnienie wymogów formalnych i zgodność z zasadami redakcyjnymi zawartymi w wytycznych dla Autorów tekstów;
  • wypełnienie i przesłanie wraz z tekstem podpisanego oświadczenia o prawach autorskich w wersji papierowej czasopisma i w wersji elektronicznej, a także deklaracje ghostwriting i guest authorship.

Preferowane są teksty w językach kongresowych. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Redakcja prosi o przesyłanie tekstów do numeru 17/2023 do 30 lipca br. za pośrednictwem elektronicznego systemu deponowania tekstów PRESSTO: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie.

Zgłoszenia tekstów przyjmowane są także tradycyjną drogą pocztową i elektroniczną na adres:

Prof. UAM dr hab. dr hab. Agnieszka Bielawska
Sekretarzyni redakcji Rocznika Integracji Europejskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań e-mail: agnieszka.bielawska@amu.edu.pl