2/2008

Title and editorial pages, contents

ESSAYS AND ARTICLES

HEINZ TIMMERMANN
Europa und sein Osten aus geopolitischer Sicht

JACEK SOBCZAK
Europejski Nakaz Aresztowania – dylematy i wątpliwości. Perspektywa polska

JANUSZ WĘC
Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zaproponowanych w traktacie lizbońskim.

ZBIGNIEW CZACHÓR
Teoretyczne wyznaczniki zmiany i rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie analizy programu prezydencji Francji / drugie półrocze 2008

RYSZARD ZIĘBA
Dziesięć lat po Saint-Malo: próba bilansu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

GERHARD MANGOTT
Interessen statt Werte.Überlegungen zu einer realistischen Russlandpolitik der EU

PAWEŁ LISIEWICZ
Liberałowie wobec Konstytucji Europejskiej i modelu integracji

WOJCIECH NOWIAK
Dylematy Europy Socjalnej. Nordycki model socjalny – w stronę konwergencji czy różnorodności?

BOGDAN KOSZEL
„Uprzywilejowane partnerstwo”. Rząd Angeli Merkel (CDU/CSU-SPD) wobec integracji Turcji z Unią Europejską.

MATERIALS – REVIEWS – CRITIQUES

WOJCIECH STANKIEWICZ
Stosunki partnerskie Unii Europejskiej i Rosji

TOMASZ HOFFMANN
Fundusze Unii Europejskiej o ukierunkowaniu tematycznym

IZABELA JANICKA
Europejskie aspiracje Turcji a problemy asymilacyjne mniejszości tureckiej w Niemczech

PATRYCJA SOKOŁOWSKA
RFN–Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej

PRZEMYSŁA OSIEWICZ
Kolejna runda rokowań na Cyprze: szansa na przełom?

ADAM BARABASZ
Projekt Federacji Europy Centralnej i Południowej w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1939-1943

MARCIN LASOŃ
Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej

MAGDALENA KACPERSKA
Ewolucja oraz determinanty kształtujące wspólnotowy rynek pracy przed wschodnim rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r.

MATEUSZ SAKOWICZ
Referendum nad Traktatem Lizbońskim w Irlandii. Analiza politologiczna

MAREK KAŹMIERCZAK
Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia.

KSENIA KAKAREKO
Audiowizualne usługi medialne w o świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

EU DOCUMENTS

Dok. 1.Posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 19-20 czerwca 2008. Konkluzje prezydencji.

Dok.2. Posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 15-16 października 2008 r. Konkluzje prezydencji

Dok.3 Posiedzenie rady Europejskiej w Brukseli 11-12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezydencji

REVIEWS

Andrzej  Podraza (red.), Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership (omów. Adam Jaskulski)

Janusz J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005.Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (omów. A. Jaskulski)

Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych (omów. Mikołaj J. Tomaszyk)

Tomasz Kubin, Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie (omów. J. Cieślińska)